OUR TEAM

Harsh Raj
Founder & CEO

Rahul T.
Digital Marketing Head

Mona Takkar
Managing Director

Debajyoti Das
Marketing

Meenakshi
Marketing

Arnab
Marketing

Maninder
HR

Harendra Tomar
SEO

Munesh Jakhar
SEO

Upendra
SEO

Akanksha Verma
SEO

Rahul Mishra
SEO

Deepika
SEO

Anurag
SEO

Manoj
PPC

Gourang
PPC

Khem
PPC

Ankit
PPC

Trilok
PPC

Vikram
PPC

Jashan
SEM

Akshay
SMO

Himshikha Sharma
Designing & Development

Rakesh
Designing & Development

Nisha
Designing & Development

Siddharth
Content Writer

Priti
Content Writer

Nancy Chhatwal
Content Writer

Vivek
Photographer

Shashi

Bishan Singh